Liczba gości: 1109
Data wszczęcia postępowania: 2014-08-12
Zamawiający: Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu ciężarowego o ładowności od 4 do 5 ton 3-osobowego (jako nośnika TWO)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego w 2014 r., samochodu ciężarowego o ładowności od 4 do 5 ton 3-osobowego (jako nośnika TWO – urządzenie do pomiaru współczynnika szorstkości nawierzchni).
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/52/T-1/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 105 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Cena brutto oferty 70 %;
2. Wielkość zużycia energii [MJ/km] 10 %;
3. Wielkość emisji dwutlenku węgla [g/km] 6 %;
4. Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów niemetanowych [g/km] 4 %;
5. Gwarancja mechaniczna 10%.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ pobrana ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami Panią Anetę Kroplewską – St. Inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 26.08.2014 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRO-WAM Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie,
adres - ul. Zwycięstwa 278,
75-671 Koszalin,
Cena: cena umowna netto 186.600,00 zł,
podatek VAT 23 % 42.918,00 zł,
cena umowna brutto 229.518,00 zł,
Data udzielenia zamówienia: 08.09.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto 186.600,00 zł,
podatek VAT 23 % 42.918,00 zł,
cena ofertowa brutto 229.518,00 zł,
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa netto 186.600,00 zł,
podatek VAT 23 % 42.918,00 zł,
cena ofertowa brutto 229.518,00 zł,
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl drukuj