Liczba gości: 6023
Data wszczęcia postępowania: 2014-08-27
Zamawiający: 1.Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
2. Prowadzącym postępowanie jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl Oddział w Gdańsku
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
3. Płatnik dla przedmiotowego zamówienia:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź.
Przedmiot zamówienia: Uwaga!!! Ponowna zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! PEŁNIENIE NADZORU NAD KONTYNUACJĄ PROJEKTOWANIA I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE TRZEMA KONTRAKTAMI PN.:
„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE I ODCINEK OD KM 295+850 (OD WĘZŁA „STRYKÓW I” BEZ WĘZŁA) DO KM 310+000”;
„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 –ZADANIE II ODCINEK OD KM 310+000 DO KM 320+010”;
„KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 –ZADANIE III ODCINEK OD KM 320+010 DO KM 335+937,65 (BEZ ODCINKA OD KM 322+150 DO KM 324+950)”.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad kontynuacją projektowania i realizacją robót oraz zarządzanie trzema kontraktami pn.:
„Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 – Zadanie I odcinek od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000”;
„Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 –zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+010”;
„Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 –zadanie III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)”.
Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.
Kontrakty na roboty budowlane będą realizowane zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.
Wykonawca (zwany również „Konsultantem”) w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w wyżej wymienionych Warunkach Kontraktowych.
Zakres projektowania i budowy dla zadań:
„Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 – Zadanie I odcinek od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000”;
„Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 –zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+010”;
„Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 –zadanie III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)”.
nad którymi sprawowany będzie nadzór nad projektowaniem i realizacją robót, obejmuje w szczególności czynności opisane w Rozdziale 1 SIWZ.
Numer przetargu: Numer sprawy: GDDKiA-O/Gd-ZP/41/I-4/2014
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia każdego Kontraktu będącego przedmiotem nadzoru.
2. Minimalny termin realizacji usługi będzie wynosił 37 miesięcy od daty podpisania Umowy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
3. Maksymalny termin realizacji usługi będzie wynosił 61 miesięcy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 340 000 zł (słownie złotych trzysta czterdzieści tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Andrzej Marchlewski
b) w sprawach procedury przetargowej – Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 2014-10-28 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 09.10.2014 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż w związku z przygotowywaniem odpowiedzi na pytania Wykonawców przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 24.10.2014 r.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż:
I. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 24.10.2014 r. do godziny 11 00.
II. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr 11 (sala konferencyjna), w dniu 24.10.2014 r., o godzinie 11 15.

UWAGA!!!! Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 28.10.2014 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:15. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Usług Inwestycyjnych
Ciechański & Haładaj Sp. j.
ul. Wodna 47
90-046 Łódź
Cena: Cena brutto: 14 439 646,50 zł
Data udzielenia zamówienia: 29/05/2015
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Cena brutto: 14 439 646,50 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena brutto: 22 933 314,70 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj