Liczba gości: 11714
Data wszczęcia postępowania: 2014-08-28
Zamawiający: 1.1. Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa.
1.2. Prowadzącym postępowanie jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Uwaga!!! Zmiana terminu składania wniosków!!! BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) – ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.
Część nr 1:
Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański
Część nr 2:
Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo).
Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański, o długości 20,497 km.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1. Budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 od km 17+482,61 do km 37+979,25 o przekroju 2/2, z rezerwą terenu pod trzecie pasy ruchu.
2. Budowę dróg niższych klas, w tym obsługujących tereny przyległe do drogi S7.
3. Budowę 2 węzłów drogowych: „Cedry Małe” i „Dworek”.
4. Przebudowę istniejących dróg kolidujących z budowaną drogą ekspresową S7.
5. Budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz zatok i przystanków autobusowych.
6. Budowę dróg (dojazdów) technologicznych i objazdów (dla zachowania ciągłości istniejących dróg na obszarze przylegającym do inwestycji).
7. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienia stateczności skarp.
8. Dostosowanie istniejących odcinków drogi krajowej nr 7 do nowych warunków ruchu, w tym przekroju poprzecznego istniejących odcinków, zastąpionych nowo budowaną drogą ekspresową, pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
9. Odnowę nawierzchni na odcinku istniejącej dwujezdniowej Obwodnicy Nowego Dworu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 7 oraz węzła „Nowy Dwór Gdański”.
10. Budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej S7 (w tym m.in. 8 mostów, 6 wiaduktów).
11. Budowę obiektów inżynierskich w ciągu dróg niższych klas (w tym m.in. 5 mostów, 5 wiaduktów).
12. Budowę 1 tunelu dla pieszych pod drogą ekspresową i 2 ścian oporowych.
13. Remont z dostosowaniem istniejącego mostu na rzece Wiśle w Kiezmarku do potrzeb ruchu lokalnego.
14. Budowę i przebudowę przepustów o funkcjach hydrologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
15. Budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg (rowów przydrożnych, rowów retencyjnych z palisadami, przegród szczelnych, wyloty kanałów i rowów do odbiorników wraz z umocnieniami, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, studzienek osadnikowych z deflektorami na wlocie i wylocie oraz separatorów, zbiorników wód opadowych i innych).
16. Przebudowę sieci melioracyjnych oraz konserwację (oczyszczenie i udrożnienie) istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników, w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.
17. Budowę urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń krajobrazowa i izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym.
18. Budowę Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej (OUS) w miejscowości Dworek, w ramach której planuje się wykonać: układ drogowy, parkingi, budynek administracyjno-biurowy, budynek warsztatowo-garażowy z myjnią, magazyn soli, sieci infrastruktury technicznej i inne obiekty towarzyszące.
19. Przygotowanie terenu pod przyszłe 2 Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) rodzaju III „Mała Holandia” i „Mirówko” (wykonanie pasów włączania i wyłączania, wzmocnienia podłoża gruntowego, robót ziemnych, odwodnienia i doprowadzenie sieci infrastruktury technicznej, tj. wykonanie przyłącza oświetleniowego, energetycznego, telekomunikacyjnego i wodnego).
20. Budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z planowaną inwestycją w zakresie:
- oświetlenia,
- sieci elektroenergetycznych,
- sieci wodociągowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- telekomunikacji oraz linii teletechnicznych.
21. Budowę kanału technologicznego na potrzeby systemu zarządzania ruchem oraz świadczenia usług szerokopasmowych.
22. Ogrodzenie drogi ekspresowej S7 na całej jej długości.
23. Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.
24. Budowę stacji meteorologicznych wczesnego ostrzegania oraz instalacji preselekcyjnych dla pojazdów przeciążonych i ponadgabarytowych.
25. Rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym mostów i budynków oraz innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
26. Stałą organizację ruchu na drogach i innych obiektach – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe, osłony przeciwolśnieniowe i inne.
27. Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z realizowaną inwestycją przez cały czas trwania budowy.
28. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,
w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z zarządcami dróg.
29. Uporządkowanie terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.
30. Opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych.
31. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
32. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo, o długości 19,137 km oraz przebudowa drogi ekspresowej S7 w zakresie likwidacji skrzyżowania z ul. Żuławską oraz budowa wiaduktu drogowego nad drogą ekspresową S7 w ciągu ulicy Żuławskiej w Elblągu.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1) Budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 od km 37+979,25 do km 57+116,45 o przekroju 2/2, z rezerwą terenu pod trzecie pasy ruchu.
2) Budowę dróg niższych klas, w tym obsługujących tereny przyległe do drogi S7.
3) Budowę 2 węzłów drogowych: „Żuławy Wschód” i „Elbląg Zachód” (dawniej „Kazimierzowo”).
4) Przebudowę istniejących dróg kolidujących z budowaną drogą ekspresową S7.
5) Budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz zatok i przystanków autobusowych.
6) Budowę dróg (dojazdów) technologicznych i objazdów (dla zachowania ciągłości istniejących dróg na obszarze przylegającym do inwestycji).
7) Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienia stateczności skarp.
8) Dostosowanie istniejących odcinków drogi krajowej nr 7 do nowych warunków ruchu, w tym przekroju poprzecznego istniejących odcinków, zastąpionych nowo budowaną drogą ekspresową, pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
9) Odnowę nawierzchni na odcinku istniejącej dwujezdniowej Obwodnicy Nowego Dworu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 7.
10) Budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej S7 (w tym m.in. 10 mostów, 2 wiadukty).
11) Budowę obiektów inżynierskich w ciągu dróg niższych klas (w tym m.in. 1 most, 8 wiaduktów).
12) Budowę 1 tunelu dla pieszych pod drogą ekspresową.
13) Budowę i przebudowę przepustów o funkcjach hydrologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
14) Budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg (rowów przydrożnych, rowów retencyjnych z palisadami, przegród szczelnych, wyloty kanałów i rowów do odbiorników wraz z umocnieniami, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, studzienek osadnikowych z deflektorami na wlocie i wylocie oraz separatorów i innych).
15) Przebudowę sieci melioracyjnych oraz konserwację (oczyszczenie i udrożnienie) istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników, w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.
16) Budowę urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń krajobrazowa i izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym.
17) Budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z planowaną inwestycją w zakresie:
- oświetlenia,
- sieci elektroenergetycznych,
- sieci wodociągowej,
- sieci gazowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- telekomunikacji oraz linii teletechnicznych.
18) Budowę kanału technologicznego na potrzeby systemu zarządzania ruchem oraz świadczenia usług szerokopasmowych.
19) Przebudowę urządzeń kolejowych.
20) Ogrodzenie drogi ekspresowej S7 na całej jej długości.
21) Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.
22) Budowę stacji meteorologicznych wczesnego ostrzegania oraz instalacji preselekcyjnych dla pojazdów przeciążonych i ponadgabarytowych.
23) Rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym mostu i budynków oraz innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
24) Przebudowę drogi ekspresowej S7 w zakresie likwidacji skrzyżowania z ul. Żuławską oraz budowę wiaduktu drogowego nad drogą ekspresową S7 w ciągu ulicy Żuławskiej w Elblągu, w szczególności:
a. roboty rozbiórkowe związane z likwidacją istniejącego skrzyżowania skanalizowanego drogi krajowej nr 7 i ul. Żuławskiej w Elblągu,
b. budowa i przebudowa dróg klasy D, L i Z,
c. budowa 1 wiaduktu drogowego nad drogą ekspresową S7 - ul. Żuławska w Elblągu,
d. budowa 4 ścian oporowych z gruntu zbrojonego,
e. budowa dróg (dojazdów) technologicznych i objazdów (dla zachowania ciągłości istniejących dróg na obszarze przylegającym do inwestycji),
f. wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienia stateczności skarp,
g. budowa chodników i ciągów pieszo – rowerowych,
h. budowa nowego i przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego,
i. budowa kanału technologicznego na potrzeby systemu zarządzania ruchem oraz świadczenia usług szerokopasmowych,
j. budowa i przebudowa systemu odwodnienia: rowów przydrożnych, rowów szczelnych, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, osadników i separatorów, wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego i zbiornika retencyjno – odparowującego,
k. budowa i przebudowa przepustów o funkcjach hydrologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami,
l. budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ramach inwestycji: np. linii energetycznych,
m. przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: kablowych linii elektroenergetycznych i sieci telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych,
n. nadto zakres wskazany w pkt 25 – 31.
25) Stałą organizację ruchu na drogach i innych obiektach – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe, osłony przeciwolśnieniowe i inne.
26) Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z realizowaną inwestycją przez cały czas trwania budowy.
27) Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,
w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z zarządcami dróg.
28) Uporządkowanie terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.
29) Opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych.
30) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
31) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/53/I-4/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy w odniesieniu do każdej części (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 27 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Wadium: 1) WADIUM
Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości:
Część nr 1: 12 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście milionów 00/100)
Część nr 2: 12 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście milionów 00/100)
2) ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca - przed podpisaniem umowy - zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy wykonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosować kryteria:
cena - 90%
okres gwarancji jakości - 5%
termin wykonania - 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami można uzyskać bezpłatnie pod adresem jak podano w sekcji I .1) Ogłoszenia o zamówieniu (dla punktu kontaktowego) lub może być przekazany na wniosek Wykonawcy pocztą.
SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Magdalena Czechowska - Naczelnik w Wydziale Zamówień Publicznych
Termin składania wniosków: 2014-10-27 00:00:00
Miejsce składania wniosków: Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk pok. 10.
do dnia 02.10.2014 r. do godziny 11:00
UWAGA ZMIANA:
do dnia 27.10.2014 r. do godziny 11:00
Termin składania ofert: 2015-07-21 11:00:00
Miejsce składania ofert: Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk pok. 10.
do dnia 02.10.2014 r. do godziny 11:00
UWAGA ZMIANA:
do dnia 27.10.2014 r. do godziny 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający, mając na uwadze treść art. 182 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz z uwagi na wprowadzenie zmian do treści Ogłoszenia o zamówieniu, przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 27.10.2014 r. do godziny 11:00.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dla Części nr 1:
Metrostav a.s. z siedzibą w Pradze, ul. Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praga 8, Republika Czeska

Dla Części nr 2:
BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Cena: Dla Części nr 1:
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi:
netto 1 335 317 871,60 PLN,
plus 23% podatek VAT 307 123 110,47 PLN,
co łącznie stanowi Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto 1 642 440 982,07 PLN (słownie: jeden miliard sześćset czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 07/100).

Dla Części nr 2:
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi:
netto 1 281 621 029,61 PLN,
plus 23% podatek VAT 294 772 836,81 PLN,
co łącznie stanowi Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto 1 576 393 866,42 PLN (słownie: jeden miliard pięćset siedemdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 42/100).
Data udzielenia zamówienia: Dla Części nr 1 i nr 2:
09.10.2015 r.
Liczba otrzymanych ofert: Dla Części nr 1:
5 ofert

Dla Części nr 2:
4 oferty
Oferta z najniższą ceną: Dla Części nr 1:
cena brutto: 1 642 440 982,07 złotych

Dla Części nr 2:
cena brutto: 1 576 393 866,42 złotych
Oferta z najwyższa ceną: Dla Części nr 1:
cena brutto: 2 350 790 490,31 złotych

Dla Części nr 2:
cena brutto: 1 690 772 164,25 złotych
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl drukuj