Liczba gości: 1044
Data wszczęcia postępowania: 2014-09-03
Zamawiający: GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: AKTUALIZACJA PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
NA WYBRANYCH ODCINKACH SIECI DRÓG KRAJOWYCH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu odcinków dróg krajowych:
- nr 22, nr 22c administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Człuchowie,
- nr 7, nr 55 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku,
- nr 20, nr 21 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon Kościerzynie,
- nr 21 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku,
- nr 55, nr 91 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie
2. Pomiar długości w/w odcinków dróg.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/54/Z-1/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2014 r.
Wadium: 4 000 zł (słownie złotych cztery tysiące).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępne na stronie Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych - Paweł Kociński.
W sprawach procedury przetargowej – Jakub Witkowski.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 11.09.2014 r., do godz. 9:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
INFRA-GEO Dariusz Przybyła
ul. Świętokrzyska 46
05-300 Mińsk Mazowiecki

Inżynieria i Środowisko Błażej Wypyski
ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 9/40
03-984 Warszawa
Cena: 225 196,48 zł
Data udzielenia zamówienia: 29.09.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkai.gov.pl drukuj