Liczba gości: 6686
Data wszczęcia postępowania: 2014-12-31
Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15 - 703 Białystok
Przedmiot zamówienia: Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego”, odcinek Ib – węzeł „Poręba” (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok. 16,11 km
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego”, odcinek Ib – węzeł „Poręba” (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok. 16,11 km.

Zamówienie w szczególności obejmuje:

I. Budowę:

a) Roboty drogowe:
• budowę drogi ekspresowej S8,
• budowę węzłów drogowych (2 węzły) wraz z budową i rozbudową dróg poprzecznych,
• rozbudowę istniejących dróg w zakresie inwestycji,
• przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych krzyżujących się z projektowaną inwestycją,
• budowę skrzyżowań,
• budowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych,
• budowę dróg dojazdowych,
• budowę systemu odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego,
• budowę przepustów drogowych, także pełniących funkcje przejść dla zwierząt,
• rekultywację terenu w miejscu rozbiórek istniejących dróg.

b) Roboty mostowe i konstrukcje inżynierskie:
• budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej pełniących również funkcję przejść dla zwierząt,
• budowę wiaduktów w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych,
• budowa kładki dla pieszych w ciągu poprzecznego pieszego ciągu komunikacyjnego,

c) Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących:
• budowę sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji tłocznej oraz przepompowni wód deszczowych,
• budowę kanału technologicznego,
• budowę sieci wodociągowej,
• budowę zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych wraz z urządzeniami podczyszczającymi (osadniki i separatory),
• budowę przejść i przepustów dla zwierząt,
• budowę ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych,
• wycinkę istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,
• nasadzenia zieleni (przydrożnej, osłonowo-izolacyjnej, przy przejściach dla zwierząt, ozdobnej i funkcjonalnej, dogęszczającej w lasach),
• wykonanie barier ochronnych,
• wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego,
• budowę ogrodzenia drogi,
• wykonanie wjazdów awaryjnych,
• wykonanie przejazdów awaryjnych,
• budowę oświetlenia drogowego,
• budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych,
• przebudowę cieków naturalnych,
• przebudowę istniejących rowów i cieków melioracyjnych,
• przebudowę linii elektroenergetycznych,
• przebudowę linii teletechnicznych,
• przebudowę sieci wodociągowej,
• przebudowę kanalizacji sanitarnej,
• przebudowę sieci gazowej,
• przebudowę obiektów małej architektury,
• rozbiórki elementów dróg i ulic,
• rozbiórki elementów sieci uzbrojenia terenu,
• rozbiórki elementów małej architektury i ogrodzeń,
• rozbiórki budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych oraz budowli,
• rozbiórki przepustów,

II. Wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
III. Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy);
IV. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i w okresie usuwania wad;
V. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę ustaleniami z właściwymi Zarządcami dróg;
VI. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
VII. Oznakowanie w terenie pasa drogowego świadkami z napisem „pas drogowy”.
VIII. Opracowanie dokumentacji powykonawczej;
IX. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Numer przetargu: GDDKiA-O/BI-DO-D-3-284-20/D/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 25 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).
Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 22 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 25 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości: 5 000 000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryteria oceny ofert:
Cena - 90 %
Termin realizacji – 5 %
Okres gwarancji jakości - 5 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na niniejszej stronie internetowej Zamawiającego (wiersz Załączniki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
Panią Helenę Zdanowicz - tel. +48 856645839
Termin składania wniosków: 2015-02-03 00:00:00
Miejsce składania wniosków: Wniosek należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok, Punkt Obsługi Klienta (parter), w terminie do 03.02.2015 r. do godziny 13:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KONSORCJUM:
PORR Polska Infrastructure S.A., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa
UNIBEP S.A. ul. 3-go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
Cena: 404 469 276,90 zł.
Data udzielenia zamówienia: 17.02.2016
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: KONSORCJUM:
PORR Polska Infrastructure S.A., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa
UNIBEP S.A. ul. 3-go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
404 469 276,90 zł.
Oferta z najwyższa ceną: KONSORCJUM:
MIRBUD S.A.
ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza
464 141 436,96 zł.
ekozlowska@gddkia.gov.pl drukuj