Liczba gości: 1165
Data wszczęcia postępowania: 2015-01-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin Prowadzący postępowanie: Rejon Zamość ul.Szczebrzeska 69 22-400 Zamość
Przedmiot zamówienia: II postępowanie na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych ,zgromadzonego przy DK 17 w m. Reforma Łabunie
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego w ilości 121,25m3
Numer przetargu: 1A/Z-16/ZBYCIE DREWNA/2015
Wadium: Przed terminem składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 400,00 zł
słownie: (czterysta złotych )
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można uzyskać bezpłatnie ze strony internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin Prowadzący postępowanie: Rejon Zamość ul.Szczebrzeska 69 22-400 Zamość lub w siedzibie Sprzedającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Urszula Korżan
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin Prowadzący postępowanie: Rejon Zamość ul.Szczebrzeska 69 22-400 Zamość do dn. 30.01.2015 do godz.10:00 pokój Nr 9
Informacja o zebraniu wykonawców: Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie unieważniono- nie wpłynęła żadna oferta na kupno drewna.
zamosc@gddkia.gov.pl drukuj