Liczba gości: 1736
Data wszczęcia postępowania: 2015-02-13
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Nowej Soli
ul. Wojska Polskiego 100
67-100 Nowa Sól
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew z terenu pasa drogowego dróg krajowych nr 27 i 32
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew z terenu pasa drogowego dróg krajowych nr 27 i 32 w asortymencie oraz w ilości podanej w załączniku do ogłoszenia
Numer przetargu: O/ZG.Z12.2416.3.2015
Termin realizacji: do 14 dni od daty podpisania umowy
Wadium: w wysokości 730,00 złotych brutto. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
Wadium należy wpłacić na konto: GDDKiA O/Zielona Góra, nr 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005, z zapisem „wadium na zakup drewna – Rejon Nowa Sól”
najpóźniej do dnia 27.02.2015r. do godz. 14.00
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Przemysław Siborowski – tel. 68 387-24-66 wew. 736- sprawy merytoryczne
Krzysztof Szkondziak – tel. 605-409-162 – sprawy techniczne
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100, 67-100 Nowa Sól, pokój nr 5,
w terminie do 02.03.2015r., do godz. 14.00
Informacja o zebraniu wykonawców: nie przewiduje się
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Została wybrana oferta z najwyższą ceną brutto.
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Karol Puczel
  ul. Leśna 1B/3
  66-615 Gronów
  Cena: 8397,00 zł brutto
  Data udzielenia zamówienia: 04.03.2015r.
  Liczba otrzymanych ofert: 2
  Oferta z najniższą ceną: Franciszek Szkondziak
  ul. Głogowska 99
  67-100 Nowa Sól
  cena 8020,00 zł brutto
  Oferta z najwyższa ceną: Karol Puczel
  ul. Leśna 1B/3
  66-615 Gronów
  cena 8397,00 zł brutto
  psiborowski@gddkia.gov.pl drukuj