Liczba gości: 1067
Data wszczęcia postępowania: 2010-05-10
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zakres robót obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie płyty pomostu strefy przejazdowej mostu przez rz. Wisłę, w tym m. in. roboty w zakresie nawierzchni drogowych wraz z odwodnieniem i oznakowaniem.
Opis przedmiotu zamówienia: REMONT PŁYTY POMOSTU STREFY PRZEJAZDOWEJ MOSTU
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22 W KM 343+338
PRZEZ RZ. WISŁĘ W M. KNYBAWA.
Numer przetargu: ZP/25/Z-4/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 135 dni licząc od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 77,30 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Longin Ewald - Specjalista w Wydziale Mostów;
b)w sprawach procedury przetargowej - mgr Aneta Kroplewska - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 26.05.2010 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański
Mostki 1 B, 87-815 Smólnik
Cena: Cena umowna netto: 2 397 304,74 PLN,
Podatek VAT 22 %: 527 407,04 PLN,
Cena umowna brutto 2 924 711,78 PLN.
Data udzielenia zamówienia: 28.06.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 1 708 883,91 PLN
Podatek 22%VAT 375 954,46 PLN
Cena brutto 2 084 838,37PLN
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 2 899 315,79 PLN
Podatek 22%VAT 637 849,47 PLN
Cena brutto 3 537 165,26PLN
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj