Liczba gości: 2666
Data wszczęcia postępowania: 2015-03-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
54-155 Wrocław ul. Lotnicza 24
Przedmiot zamówienia: Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 39 w m. Łagiewniki.
Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 39 w m. Łagiewniki km 0+090 do km 1+083.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.
Numer przetargu: O.WR.D-3.2411.32.2015
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie
do 31-10-2015r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
cena (C) - waga 85 pkt
termin realizacji (T) - waga 10 pkt
okres gwarancji (G) - waga 5 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że na życzenie Wykonawcy wyrażone na piśmie lub drogą elektroniczną - SIWZ (Tom III) w formie wydruków Wykonawca otrzyma zgłaszając zapotrzebowania bezpośrednio do: Reprocentrum s.c., 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 31, adres elektroniczny: gddkia@reprocentrum.pl informując jednocześnie Zamawiającego o zakupie wersji papierowej dokumentacji w Reprocentrum. Koszt nabycia dokumentacji w Reprocentrum wynosi: 352,00 zł brutto.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jolanta Cetkowska
Termin składania ofert: 2015-04-13 10:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Oddziału przy ul. Lotnicza 24 w pokoju nr 34, w terminie do 08-04-2015r., do godziny 09:30.
Zmiana terminu:
Oferty powinny być złożone w siedzibie Oddziału przy ul. Lotnicza 24 w pokoju nr 34,
w terminie do 10-04-2015r., do godziny 09:30.
Zmiana terminu:
Oferty powinny być złożone w siedzibie Oddziału przy ul. Lotnicza 24 w pokoju nr 34,
w terminie do 13-04-2015r., do godziny 10:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUROVIA POLSKA S. A.
Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
Cena: 3 250 000,62 zł
Data udzielenia zamówienia: 11-05-2015
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: 3 250 000,62 zł
Oferta z najwyższa ceną: 3 881 847,08
zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl drukuj