Liczba gości: 983
Data wszczęcia postępowania: 2015-04-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin-Prowadzący postępowanie Rejon Zamość ul. Szczebrzeska 69 22-400 Zamość
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych, zgromadzonego przy DK17 w m. Reforma Łabunie
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż 121,25 m3 drewna opałowego
Numer przetargu: 3/Z-16/ZBYCIE DREWNA/2015
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można uzyskać bezpłatnie ze strony internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin-Prowadzący postępowanie Rejon Zamość ul. Szczebrzeska 69 22-400 Zamość
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Urszula Korżan
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin-Prowadzący postępowanie Rejon Zamość ul. Szczebrzeska 69 22-400 Zamość pokój Nr 9
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin-Prowadzący postępowanie Rejon Zamość ul. Szczebrzeska 69 22-400 Zamość
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postepowanie
zamosc@gddkia.gov.pl drukuj