Liczba gości: 1560
Data wszczęcia postępowania: 2015-06-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin-Prowadzący postępowanie Rejon Zamość ul. Szczebrzeska 69 22-400 Zamość
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych, zgromadzonego przy DK17 w m. Łabunie Reforma
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż 121,25 m3 drewna opałowego
Numer przetargu: 3/Z-16/ZBYCIE DREWNA/2015
Wadium: Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium wyłącznie w pieniądzu na konto bankowe podane w dokumentacji przetargowej
w wysokości 500,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można uzyskać bezpłatnie ze strony internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin-Prowadzący postępowanie Rejon Zamość ul. Szczebrzeska 69 22-400 Zamość
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Urszula Korżan
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin-Prowadzący postępowanie Rejon Zamość ul. Szczebrzeska 69 22-400 Zamość pokój Nr 9 do dn.19.06.2015r do godz.10:00
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin-Prowadzący postępowanie Rejon Zamość ul. Szczebrzeska 69 22-400 Zamość w dniu 19.06.2015r o godz. 10:05
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Załączniki:
zamosc@gddkia.gov.pl drukuj