Liczba gości: 8441
Data wszczęcia postępowania: 2015-06-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: Obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Uwaga!: Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 14 lipca 2015 r.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na zapewnieniu:
a) pierwszej linii wsparcia dla pracowników urzędu,
b) zapewnienia ciągłości pracy sprzętu komputerowego i oprogramowania,
c) zapewnienie wsparcia i ciągłości działania urządzeń mobilnych,
d) usługi w zakresie konserwacji komputerów oraz urządzeń peryferyjnych;
e) usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych i oprogramowania.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.8.2015.DII.23
Termin realizacji: 24 miesiące
Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 85
Oferowany czas usunięcia awarii 15
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoby do kontaktu oraz nr faksu Zamawiającego:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Piotr Grzelak (022) 375 87 32,
- w sprawach procedury: Mirosław Bielecki tel.: (022) 375 86 21,
 faks: (022) 375 86 21.
Termin składania ofert: 2015-07-14 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii mieszczącej się na parterze w pokoju nr 04, w terminie do dnia 14 lipca 2015 roku, do godziny 11.00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
www.gddkia.gov.pl drukuj