Liczba gości: 1216
Data wszczęcia postępowania: 2015-07-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: Dostawa dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad licencji oprogramowania, praw do jego uaktualniania oraz subskrypcji usługi platformowej
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2414.4.2015.DII.20
Termin realizacji: Wykonawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu adres sieciowy, z którego można pobrać pliki do instalacji oraz klucze aktywacyjne niezbędne do uruchomienia dostępu do oprogramowania i uprawniające do korzystania z licencji. Szczegółowe terminy dotyczące korzystania z praw do uaktualniania oraz subskrypcji usługi platformowej określono w Tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium „Ceny”
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoby do kontaktu oraz nr faksu Zamawiającego:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Dariusz Nowak (022) 375 86 44.
- w sprawach procedury: Anita Zakościelna, tel.: (022) 375 86 67, faks: (022) 375 86
Termin składania ofert: 2015-08-18 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53, w Kancelarii, parter, pokój nr 004 w terminie do dnia 18 sierpnia 2015 roku, do godziny 11.00.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
azakoscielna@gddkia.gov.pl drukuj