Liczba gości: 1567
Data wszczęcia postępowania: 2015-07-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin-Prowadzący postępowanie Rejon Kraśnik ul. Obwodowa 9, 23-200 Kraśnik
Przedmiot zamówienia: III Przetarg
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych, zgromadzonego na placu obwodu Drogowego w Kraśniku
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż 75,11 m3 drewna opałowego
Sprzedaż 3,10 m3 drewna użytkowego
Numer przetargu: O.Lu.Z-12.III ZBYCIE DREWNA.2015
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można uzyskać bezpłatnie ze strony internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin-Prowadzący postępowanie Rejon Kraśnik ul. Obwodowa 9, 23-200 Kraśnik
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jarosław Zapalski tel. (81) 826-40-90
Zbigniew Kowalczyk tel. (81) 826-40-91
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin-Prowadzący postępowanie Rejon Kraśnik ul. Obwodowa 9, 23-200 Kraśnik pokój Nr2 w terminie do 21.07.2015r. do godz. 9:00
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin-Prowadzący postępowanie Rejon Kraśnik ul. Obwodowa 9, 23-200 Kraśnik w dniu 21.07.2015r. o godz. 9:30
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Załączniki:
krasnik@gddkia.gov.pl drukuj