Liczba gości: 1802
Data wszczęcia postępowania: 2015-07-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
telefon: 0-22 375 87 28, faks 0-22 375 86 21
Przedmiot zamówienia: Dostawa 22 przyczep sygnalizacyjno - zamykających
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 22 przyczep sygnalizacyjno – zamykających, których opis znajduje się w Tomie III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
Oznaczenie przedmiotu zamówienia Nr CPV:
34223300-9 przyczepy
34996000-5 drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2414.6.2015.DZ.42
Termin realizacji: 90 dni
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 90
Okres gwarancji 10
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoby do kontaktu oraz nr faksu Zamawiającego:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Grzegorz Foryś (022) 375 89 72,
- w sprawach procedury: Mirosław Bielecki tel.: (022) 375 86 21,
- faks: (022) 375 86 21.
Termin składania ofert: 2015-07-23 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
mbielecki@gddkia.gov.pl drukuj