Liczba gości: 1596
Data wszczęcia postępowania: 2015-07-22
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W LUBLINIE
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki terenu pod Budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów - Kraśnik na odcinku od węzła Dąbrowica (bez węzła) do węzła Konopnica (wraz z węzłem) i połączeniem z istniejącą DK nr 19 wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od węzła Konopnica do DK nr 19 - w ilości 3 848,5 m3.
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż 382,4 m3 drewna opałowego
sprzedaż 3 466,1 m3 drewna o użytkowego
Numer przetargu: O.LU.KP-4.2415.1.2015
Termin realizacji: 30 dni od zawarcia umowy
Wadium: TAK - 10 000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyższa cena (100%)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWSD można uzyskać bezpłatnie ze strony internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Krzysztof Kroczak, Konrad Skowyra - tel. 81 828 90 37
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W LUBLINIE
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
biuro podawcze (parter), w terminie do 10 sierpnia 2015 r., do
godziny 10:00
Miejsce otwarcia ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W LUBLINIE
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
w pokoju nr 72 (II p.) w dniu 10 sierpnia 2015 r., o godzinie 10:15
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie unieważniono z uwagi na to, że do wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna oferta.
kkroczak@gddkla .gov.pl; kskowyra@gddkia.gov.pl drukuj