Liczba gości: 960
Data wszczęcia postępowania: 2015-08-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU GWARANCYJNEGO DLA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU GDDKIA ORAZ AKTUALIZACJA LICENCJI NA MODUŁY BEZPIECZEŃSTWA DLA SERWERÓW PROXY NA OKRES 36 MIESIĘCY
Opis przedmiotu zamówienia: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium „Ceny”
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2414.7.2015.DII.31
Termin realizacji: Zamówienie będzie realizowane przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy zostały określone w Tomie III (OPZ) pkt 2 SIWZ
Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoby do kontaktu oraz nr faksu Zamawiającego:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Robert Zawadzki (022) 375 87 38.
- w sprawach procedury: Anita Zakościelna, tel.: 22 375 86 67, faks: 22 375 86 21.
Termin składania ofert: 2015-09-15 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53, w Kancelarii, parter, pokój nr 04 w terminie do dnia 15 września 2015 roku, do godziny 11.00.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
azakoscielna@gddkia.gov.pl drukuj