Liczba gości: 1158
Data wszczęcia postępowania: 2015-08-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
telefon: 0-22 375 87 28, faks 0-22 375 86 21
Przedmiot zamówienia: Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!
SERWIS SIECIOWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W CENTRALI GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.10.2015.DII.30
Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena (C) - 90%
2. Czas realizacji zgłoszenia (S) - 10%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoby do kontaktu oraz nr faksu Zamawiającego:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Dariusz Nowak 22 375 86 44, Piotr Grzegorek 22 375 88 00, Maciej Gierak 22 375 88 00.
- w sprawach procedury: Anita Zakościelna, tel.: 22 375 86 67, faks: 22 375 86 21.
Termin składania ofert: 2015-10-08 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii, parter, pokój nr 04 w terminie do dnia 8 października 2015 roku, do godziny 11.00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
azakoscielna@gddkia.gov.pl drukuj