Liczba gości: 1645
Data wszczęcia postępowania: 2015-08-27
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W LUBLINIE
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
Przedmiot zamówienia: Powtórne postępowanie na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki terenu pod Budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od węzła „Dąbrowica” (bez węzła) do węzła „Konopnica” (wraz z węzłem) i połączeniem z istniejącą DK nr 19 wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od węzła „Konopnica” do DK nr 19 – w ilości 3 848,5 m3
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż 382,4 m3 drewna opałowego
sprzedaż 3 466,1 m3 drewna o użytkowego
Numer przetargu: O.LU.KP-4.2415.1.2015.2
Termin realizacji: 30 dni od zawarcia umowy
Wadium: TAK - 10 000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyższa cena (100%)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWSD można uzyskać bezpłatnie ze strony internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Krzysztof Kroczak, Konrad Skowyra - tel. 81 828 90 37
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W LUBLINIE
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
biuro podawcze (parter), w terminie do 9 września 2015 r., do
godziny 10:00
Miejsce otwarcia ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W LUBLINIE
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
w pokoju nr 72 (II p.) w dniu 9 września 2015 r., o godzinie 10:15
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ: Termin składania ofert przedłużono do 9 września 2015 r, do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ECOTRANS Izabela Sokołowska al. Partyzantów 39B/7 24-100 Puławy
  Cena: 604 081,87 PLN
  Data udzielenia zamówienia: 11.09.2015 r.
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najniższą ceną: 604 081,87 PLN
  Oferta z najwyższa ceną: 604 081,87 PLN
  kkroczak@gddkla .gov.pl; kskowyra@gddkia.gov.pl drukuj