Liczba gości: 1212
Data wszczęcia postępowania: 2015-09-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
telefon: 0-22 375 87 28, faks 0-22 375 86 21
Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń typu firewall wraz z instalacją, konfiguracją, świadczeniem serwisu gwarancyjnego oraz przeszkoleniem dwóch pracowników Zamawiającego z dostarczonego rozwiązania.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń typu firewall wraz z instalacją, konfiguracją, świadczeniem serwisu gwarancyjnego oraz przeszkoleniem dwóch pracowników Zamawiającego z dostarczonego rozwiązania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III (OPZ) SIWZ.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2414.5.2015.DII.18
Termin realizacji: Zamówienie będzie zrealizowane nie później niż w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy dla zadań o których mowa w § 1 ust. 1 pkt od 1.1. do 1.4. Tomu II (IPU) SIWZ, oraz w terminie 36 miesięcy, od podpisania bez zastrzeżeń protokołów odbioru określonych w § 5 ust. 1 pkt 1.1. i 1.2. Tomu II (IPU) SIWZ, dla zadań o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.5. Tomu II (IPU) SIWZ.
Wadium: TAK
50 000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. C Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 60%
2 S IPS Skuteczność wykrywania zagrożeń przez system IPS, zgodnie z raportem “NSSLabs Data Center IPS Comparative Analysis Security Value Map” z 2014 roku 10%
3. I Integracja wszystkich funkcjonalności IPS i antymalware w ramach jednego urządzenia 10%
4. W Wsparcie dla otwartych standardów definiowana sygnatur IPS – SNORT. Producent rozwiązania zapewnia wsparcie techniczne dla samodzielnie stworzonych sygnatur SNORT (możliwość otwarcia zgłoszeń serwisowych i uzyskania wsparcia inżynierskiego) 10%
5. S BD Skuteczność wykrywania zagrożeń Antimalware, zgodnie z raportem
NSSLabs Breach Detection Systems Comparative Analysis” z roku 2014. 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE do upływu terminu składania ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoby do kontaktu oraz nr faksu Zamawiającego:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Łukasz Tarapata (022) 375 87 38.
- w sprawach procedury: Mirosław Bielecki, tel.: (022) 375 86 21,
Nr faksu: (022) 375 86 21.
Termin składania ofert: 2015-10-20 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii, parter, pokój nr 004 w terminie do dnia 20 października 2015 r., do godziny 11.00.
Zakres przetargu:
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
www.gddkia.gov.pl drukuj