Liczba gości: 1489
Data wszczęcia postępowania: 2015-09-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
telefon: 0-22 375 87 28, faks 0-22 375 86 21
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
ORAZ USŁUGA POLEGAJĄCA NA WDROŻENIU ROZBUDOWY SKONSOLIDOWANEGO
SYSTEMU BACKUPU I ARCHIWIZACJI DLA POTRZEB
GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu komputerowego oraz usługa polegająca na wdrożeniu rozbudowy skonsolidowanego systemu backupu i archiwizacji dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Oddziałach GDDKiA w Katowicach, Opolu, Poznaniu, Wrocławiu oraz Centrali GDDKiA w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III (OPZ) SIWZ.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2414.5.2015.DII.18
Termin realizacji: Zamówienie będzie zrealizowane nie później niż w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy (w zależności od deklaracji Wykonawcy). Szczegółowy opis
w zakresie terminu dostawy znajduje się w pkt 15 Tomu I (IDW) SIWZ.
Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy PLN).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. C Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 80%
2 T Termin realizacji zamówienia 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE, do upływu terminu składania ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoby do kontaktu oraz nr faksu Zamawiającego:
 w sprawach przedmiotu zamówienia: Łukasz Tarapata (022) 375 87 38.
 w sprawach procedury: Anita Zakościelna, tel.: (022) 375 86 67,
 Nr faksu: (022) 375 86 21.
Termin składania ofert: 2015-10-20 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii, parter, pokój nr 004 w terminie do dnia 20-10-2015 r., do godziny 11.00.
Zakres przetargu:
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
www.gddkia.gov.pl drukuj