Liczba gości: 1087
Data wszczęcia postępowania: 2015-09-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
telefon: 0-22 375 86 67, faks 0-22 375 86 21
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu serwerowego używanego w GDDKiA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego dla sprzętu serwerowego używanego przez GDDKiA, wyszczególnionego w Tomie III (OPZ) SIWZ,, znajdującego się w siedzibie w Warszawie przy ul. Wroniej 53. Usługa obejmuje naprawę wszystkich wykrytych usterek i wad oraz uszkodzeń eksploatowanego sprzętu.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.11.2015.DII.29
Termin realizacji: Zamówienie będzie realizowane do dnia 12 lipca 2017 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy zostały określone w Tomie III (OPZ) SIWZ.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena oferty (C) - 90%
Czas realizacji zgłoszenia dotyczącego obudowy (T) - 10%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach procedury: Mirosław Bielecki, tel.: (022) 375 86 21, faks: (022) 375 86 21.
Termin składania ofert: 2015-09-28 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii, parter, pokój nr 004 w terminie do dnia 28.09.2015 roku, do godziny 11.00.
Informacja o zebraniu wykonawców: nie przewiduje się
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
mbielecki@gddkia.gov.pl drukuj