Liczba gości: 22041
Data wszczęcia postępowania: 2015-09-18
Zamawiający: 1.1. Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa.
1.2. Prowadzącym postępowanie jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!! Zmiana terminu składania wniosków Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części:
Część nr 1:
Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła);
Część nr 2:
Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem).
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, z podziałem na dwie części (zadania) wymienione w p. II.1.1) niniejszego ogłoszenia. Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S6 na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego i sprawnego połączenia Trójmiasta ze Szczecinem oraz odciążenie istniejącej Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta z ruchu tranzytowego, a także ustanowienie alternatywnej trasy przejazdu między miejscowościami aglomeracji trójmiejskiej. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej stanowić będzie fragment całej drogi S6 przebiegającej z zachodu na wschód, równolegle do wybrzeża Bałtyku. W wyniku wybudowania drogi ekspresowej uzyska się poprawę płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu, odciążenie układu dróg i ulic lokalnych, poprawę stanu bezpieczeństwa w sieci dróg krajowych, zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla otoczenia oraz poprawę jakości obsługi ruchu.
Po zrealizowaniu projektowanej inwestycji osiągnięte zostaną następujące korzyści ogólnospołeczne:
• stworzenie wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacyjnego,
• odciążenie z ruchu samochodowego miejscowości leżących przy drodze krajowej nr 6,
• ułatwienie tranzytu dla ruchu turystycznego,
• wzrost bezpieczeństwa ruchu poprzez obniżenie liczby i stopnia uciążliwości wypadków,
• poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu,
• zmniejszenie szkodliwego oddziaływania drogi na środowisko naturalne,
• rozwój regionu poprzez polepszenie poziomu obsługi transportowej,
• usprawnienie dojazdu/wyjazdu z aglomeracji Trójmiejskiej oraz przejazdu tranzytowego przez aglomerację.

Część nr 1 (ZADANIE 1):
Początek Zadania 1 znajduje się ok. km 1+950.00 na połączeniu z odcinkiem „Budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 4: odc. 4 w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem)” w województwie pomorskim, powiecie kartuskim, gminie Żukowo. Odcinek ma ok. 15,65 km długości.
Koniec projektowanego odcinka Zadania 1 znajduje się na styku Zadania 1 i 2 ok. km 17+600 przed węzłem Żukowo (nie obejmuje węzła).

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła). Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie ww. odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:
• opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
• budowę odcinka drogi ekspresowej długości ok. 15,65 km;
• budowę jednego węzła drogowego „Miszewo”;
• budowę obwodu utrzymania drogi ekspresowej w Miszewie;
• przebudowę istniejących dróg publicznych w miejscach krzyżowania się z obwodnicą;
• budowę dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do obwodnicy;
• budowa estakady nad linią kolejową nr 201 długości ok. 910m;
• budowę estakady nad istn. drogą krajową nr 7, rzeką Radunia i linią kolejową nr 229 długości ok. 1240m;
• budowę pozostałych obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej;
• budowę obiektów mostowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych i łącznic węzłów;
• budowę przepustów pod obwodnicą i pod pozostałymi drogami oraz zjazdami;
• budowę oświetlenia drogowego;
• budowę kanalizacji teletechnicznej;
• budowę systemu odwodnienia drogi, w tym: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających;
• realizację urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne/infiltracyjne,
• budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych;
• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych (w tym linii wysokich napięć 110kV, 200kV i 400kV);
• wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenia (np. przy zbiornikach retencyjnych);
• rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych;
• opracowanie dokumentacji powykonawczej;
• wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;
• uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji;
• rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych;
• opracowanie dokumentacji powykonawczej;
• wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;
• uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Część nr 2 (ZADANIE 2):
Początek Zadania 2 znajduje się na połączeniu z Zadaniem 1 przed węzłem Żukowo (Zadanie 2 obejmuje węzeł Żukowo). Koniec projektowanego odcinka Zadania 2 znajduje się za węzłem Gdańsk Południe (obejmuje przebudowę węzła).
Dodatkowo w skład Zadania 2 wchodzi obwodnica Żukowa – droga klasy GP – której początek znajduje się na połączeniu z drogą krajową nr 20 w Glinczu, natomiast koniec przewidziano na połączeniu z drogą krajową nr 7 w Lniskach.
Odcinek Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej ma długość ok. 15,1 km, natomiast obwodnica Żukowa posiada ok. 6,66 km długości. Odcinek Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej znajduje się w województwie pomorskim, powiecie kartuskim, gminie Żukowo i Kolbudy, a także w powiecie gdańskim, gminie Pruszcz Gdański, natomiast obwodnica Żukowa leży w całości w powiecie kartuskim, gminie Żukowo.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem). Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie ww. odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:
• opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
• budowę odcinka drogi ekspresowej długości ok. 15,1 km;
• budowa Obwodnicy Żukowa o długości ok. 6,66 km;
• budowę węzłów „Żukowo” oraz „Lublewo”;
• przebudowę węzła „Gdańsk Południe” na przecięciu z Zachodnią Obwodnicą Trójmiasta i Południową Obwodnicą Gdańska;
• budowę MOP kategorii I w Niestępowie – oddzielnie dla każdej jezdni;
• przebudowę istniejących dróg publicznych w miejscach krzyżowania się z obwodnicą;
• budowę dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do obwodnicy;
• budowa estakady nad linią kolejową nr 229 długości ok. 570m w ciągu obwodnicy Żukowa;
• budowę estakady nad linią kolejową nr 229 oraz jarem rzeki Raduni;
• budowę pozostałych obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej;
• budowę obiektów mostowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych i łącznic węzłów;
• budowę przepustów pod obwodnicą i pod pozostałymi drogami oraz zjazdami;
• budowę oświetlenia drogowego;
• budowę kanalizacji teletechnicznej;
• budowę systemu odwodnienia drogi, w tym: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających;
• realizację urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne/infiltracyjne,
• budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych;
• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych (w tym linii wysokich napięć 110kV, 200kV i 400kV);
• wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenia (np. przy zbiornikach retencyjnych);
• rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych;
• opracowanie dokumentacji powykonawczej;
• wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;
• uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Sposób i zakres przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej, kolidujących z projektowaną drogą krajową, należy uzgodnić z właścicielami sieci. Wcześniej należy uzyskać od właściwych gestorów sieci warunki techniczne na ich przebudowę, następnie uzyskać ich akceptację przez Zamawiającego.
Dla przedmiotowego zadania uzyskano prawomocną Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej na parametrach drogi ekspresowej wraz z przebudową linii wysokiego napięcia w przebiegu wyznaczonym korytarzem wariantu IA OMT (Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej) + IA OŻ (Obwodnica Żukowa)”: decyzja nr RDOŚ-Gd-WOO.4200.4.2013.AT.53 z dnia 02.12.2014 r.
Dla zadania wykonane zostanie opracowanie pt. „Koncepcja Programowa budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej”, które zostanie przekazane Wykonawcy jako materiał wyjściowy do projektowania. W ramach ww. opracowania wykonana zostanie dokumentacja geologiczno – inżynierska, która będzie wiążąca dla Wykonawcy.
Numer przetargu: O.Gd.I-1.2410.1.2015
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 37 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 37 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Wadium: TAK
Część nr 1 - 8 000 000 PLN (słownie złotych: osiem milionów 00/100)
Część nr 2 - 5 000 000 PLN (słownie złotych: pięć milionów 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy wykonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosować kryteria:
cena - 90%
okres gwarancji jakości - 5%
termin wykonania - 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami można uzyskać bezpłatnie pod adresem jak podano w sekcji I pkt I 1) dla punktu kontaktowego Ogłoszenia o zamówieniu lub może być przekazany na wniosek Wykonawcy pocztą.
SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Magdalena Czechowska - Naczelnik w Wydziale Zamówień Publicznych
Termin składania wniosków: 2015-11-03 11:00:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj