Liczba gości: 21421
Data wszczęcia postępowania: 2015-09-23
Zamawiający: 1.1. Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa.
1.2. Prowadzącym postępowanie jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU SŁUPSK – LĘBORK. ZADANIE 1: DRUGA JEZDNIA W CIĄGU OBWODNICY SŁUPSKA.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drugiej jezdni w ciągu drogi ekspresowej S6 na odcinku Obwodnicy Słupska. Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie przedmiotowego odcinka drogi oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZADANIE 1:
Początek zadania 1 znajduje się w km ok. 2+500 istniejącej obwodnicy Słupska w województwie pomorskim, powiat słupski, gmina Kobylnica.
Koniec projektowanego odcinka zadania 1 znajduje się w km ok. 14+600 istniejącej obwodnicy Słupska, w województwie pomorskim, powiat słupski, gmina Słupsk.
Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:
• budowę drugiej jezdni na odcinkach międzywęzłowych (3 odcinki o łącznej długości ok. 9,5 km);
• budowę mostu nad rzeką Słupią;
• budowę pozostałych obiektów mostowych pod drugą jezdnię w ciągu obwodnicy Słupska;
• korektę jezdni istniejącej i naprawa istniejących nasypów i osuwisk;
• wykonanie oznakowania obwodnicy i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenia;
• przebudowę oświetlenia drogowego;
• budowę systemu odwodnienia drogi, w tym: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających;
• budowę kanalizacji teletechnicznej;
• rozbiórkę obiektów budowlanych;
• budowę urządzeń ochrony środowiska (zieleń izolacyjna, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt itp.)
• opracowanie dokumentacji powykonawczej;
• wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;
• uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.
Dla przedmiotowego zadania Zamawiający uzyska Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Dla zadania wykonane zostanie opracowanie pt. „Koncepcja Programowa budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Lębork”, które zostanie przekazane Wykonawcy jako materiał wyjściowy do projektowania.
W ramach ww. opracowania wykonana zostanie dokumentacja geologiczno – inżynierska, która będzie wiążąca dla Wykonawcy.
Numer przetargu: O.Gd.I-1.2410.2.2015
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 33 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 33 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 30 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Wadium: WADIUM - TAK
Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 700 000,00 PLN (słownie złotych: siedemset tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy wykonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosować kryteria:
cena - 90%
okres gwarancji jakości - 5%
termin realizacji - 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami można uzyskać bezpłatnie pod adresem jak podano w sekcji I pkt I 1) Ogłoszenie o zamówieniu dla punktu kontaktowego lub może być przekazany na wniosek Wykonawcy pocztą.
SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Magdalena Czechowska - Naczelnik w Wydziale Zamówień Publicznych
Termin składania wniosków: 2015-11-05 11:00:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl drukuj