Liczba gości: 22186
Data wszczęcia postępowania: 2015-09-30
Zamawiający: 1. Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa.
2. Prowadzącym postępowanie jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta z podziałem na 2 części:
Część nr 1: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 3: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem);
Część nr 2: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 4: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem).
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, z podziałem na dwa zadania wymienione w p. II.1.1) niniejszego Ogłoszenia. Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Część nr 1 (ZADANIE 3):
Początek zadania 3 znajduje się za węzłem Luzino w województwie pomorskim, powiat Wejherowski, gmina Luzino. Odcinek ma ok. 10,3 km długości.
Koniec projektowanego odcinka zadania 3 znajduje się za węzłem Szemud.
Zakres projektowania i budowy w ramach zadania 3 obejmuje w szczególności:
• budowę odcinka drogi ekspresowej długości ok. 10,3 km ;
• budowę jednego węzła drogowego: „Szemud”;
• budowę miejsc obsługi podróżnych kategorii I – oddzielnie dla każdej jezdni;
• przebudowę istniejących dróg publicznych w miejscach krzyżowania się z obwodnicą;
• budowę dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do obwodnicy;
• budowę estakad w ciągu drogi ekspresowej;
• budowę pozostałych obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej;
• budowę obiektów mostowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych i łącznic węzłów;
• budowę przepustów pod obwodnicą i pod pozostałymi drogami oraz zjazdami;
• budowę oświetlenia drogowego;
• budowę kanalizacji teletechnicznej;
• budowę systemu odwodnienia drogi, w tym: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających;
• realizację urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne/infiltracyjne,
• budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych;
• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych;
• wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenia (np. przy zbiornikach retencyjnych);
• rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych.
• opracowanie dokumentacji powykonawczej;
• wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;
• uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Część nr 2 (ZADANIE 4):
Początek zadania 4 znajduje się za węzłem Szemud w województwie pomorskim, powiat Wejherowski, gmina Szemud. Odcinek ma ok. 22,8 km długości.
Koniec projektowanego odcinka zadania 4 znajduje się za węzłem Gdynia Wielki Kack, na istniejącej Obwodnicy Trójmiasta.
Zakres projektowania i budowy w ramach zadania 4 obejmuje w szczególności::
• budowę odcinka drogi ekspresowej długości ok. 22,8 km ;
• budowę trzech węzłów drogowych: „Koleczkowo”, „Chwaszczyno”, „Gdynia Dąbrowa”, oraz przebudowa węzła „Gdynia Wielki Kack”;
• przygotowanie terenu pod budowę miejsc obsługi podróżnych kategorii III – oddzielnie dla każdej jezdni;
• przebudowę istniejących dróg publicznych w miejscach krzyżowania się z obwodnicą;
• budowę dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do obwodnicy;
• budowę estakad w ciągu drogi ekspresowej;
• budowę pozostałych obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej;
• budowę obiektów mostowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych i łącznic węzłów;
• budowę przepustów pod obwodnicą i pod pozostałymi drogami oraz zjazdami;
• budowę oświetlenia drogowego;
• budowę kanalizacji teletechnicznej;
• budowę systemu odwodnienia drogi, w tym: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających;
• realizację urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne/infiltracyjne,
• budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych;
• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych;
• wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenia (np. przy zbiornikach retencyjnych);
• rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych.
• opracowanie dokumentacji powykonawczej;
• wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;
• uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.
Dla przedmiotowego zadania uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta wraz z przebudową linii wysokiego napięcia, w przebiegu wyznaczonym korytarzem WARIANTU II-A2”: decyzja nr RDOŚ-Gd-WOO.4200.3.153.2011.AJA.ES z dnia 30.05.2014 r.
Dla zadania wykonane zostanie opracowanie pt. „Koncepcja Programowa budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta”, które zostanie przekazane Wykonawcy jako materiał wyjściowy do projektowania. W ramach ww. opracowania wykonana zostanie dokumentacja geologiczno – inżynierska, która będzie wiążąca dla Wykonawcy.
Numer przetargu: O.Gd.I-1.2410.5.2015
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 37 miesięcy od daty zawarcia umowy, w odniesieniu do każdej części zamówienia. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 37 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Wadium: WADIUM
Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości:
Część nr 1: 3 100 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony sto tysięcy 00/100)
Część nr 2: 5 000 000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy wykonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosować kryteria:
1. cena 90%
2. okres gwarancji jakości 5%
3. termin realizacji 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami można uzyskać bezpłatnie pod adresem jak podano w Sekcji I pkt I 1) dla punktu kontaktowego Ogłoszenia o zamówieniu lub może być przekazany na wniosek Wykonawcy pocztą.
SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Magdalena Czechowska - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Termin składania wniosków: 2015-11-16 11:00:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl zamowienia.gdansk@gddkia.gov.p drukuj