Liczba gości: 11856
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
Punkt kontaktowy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
Przedmiot zamówienia: S-14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Część nr 1: Odcinek I od węzła „Łódź Lublinek” do węzła „Łódź
Teofilów”. Część nr 2: Odcinek II od węzła „Łódź Teofilów” (bez węzła) do dk 91 w m. Słowik.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przedsięwzięcia jest Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi, z podziałem na dwie części:
Część nr 1: Odcinek I od węzła „Łódź Lublinek” do węzła „Łódź Teofilów”.
Część nr 2: Odcinek II od węzła „Łódź Teofilów” (bez węzła) do dk 91 w m. Słowik.
Numer przetargu: O/Ł.D3.2410.2.2015.jo
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały ukończone w ciągu:
- dla części I: 26 miesięcy od daty zawarcia umowy;
- dla części II: 32 miesiące od daty zawarcia umowy.
Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości:
Część nr 1: 8 000 000 PLN;
Część nr 2: 9 000 000 PLN.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena. Waga 95%
2. Okres gwarancji jakości. Waga 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie udostępniana na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Termin składania wniosków: 2015-11-03 11:00:00
Miejsce składania wniosków: Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Wniosek należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź, pokój 49.

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się do pobrania na niniejszej stronie internetowej Zamawiającego.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
przetargi_lodz@gddkia.gov.pl drukuj