Liczba gości: 963
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
telefon: 0-22 375 87 28, faks 0-22 375 86 21
Przedmiot zamówienia: UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!
Dostawa przyczep sygnalizacyjno-zamykających.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 przyczep sygnalizacyjno-zamykających, których opis znajduje się w Tomie III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2414.10.2015.DZ.42
Termin realizacji: 30 dni, ale nie później niż do 30 listopada 2015 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 90
okres gwarancji - 10
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoby do kontaktu oraz nr faksu Zamawiającego:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Marcin Bogdaniuk (022) 375 89 72,
- w sprawach procedury: Mirosław Bielecki tel.: (022) 375 86 21,
- faks: (022) 375 86 21.
Termin składania ofert: 2015-10-19 11:00:00
Miejsce składania ofert: UWAGA: NOWT TERMIN SKŁADANIA OFERT 19-10-2015 r. godzina 11:00
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53, pok. 004
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
mbielecki@gddkia.gov.pl drukuj