Liczba gości: 1830
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
telefon, faks: 0-22 375 86 21
Przedmiot zamówienia: UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!
Dostawa sprzętu komputerowego
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie przy ul. Wroniej 53 następującego sprzętu komputerowego:
a) Zestaw typ A – ilość 50 szt.
b) Zestaw typ B – ilość 12 szt.
c) Zestaw typ C – ilość 4 szt.
d) Notebook typ A - ilość 70 szt.
e) Notebook typ B - ilość 6 szt.
f) Jednostka Centralna Komputera – ilość 1 szt.
g) Monitor instalacyjny 46” – ilość 6 szt.
h) Tablet – ilość 8 szt.

z zastosowaniem prawa opcji w następującym zakresie:

a) Zestaw typ A – ilość 10 szt.
b) Notebook typ A - ilość 10 szt.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2414.9.2015.DII.22
Termin realizacji: W terminie wskazanym przez Wykonawcę, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia umowy.
Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy PLN).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 80
Czas dostawy 20
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE do upływu terminu składania ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoby do kontaktu oraz nr faksu Zamawiającego:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Piotr Grzelak lub Maciej Gierak (022) 375 87 32.
- w sprawach procedury: Mirosław Bielecki, tel.: (022) 375 86 21,
- Nr faksu: (022) 375 86 21.
Termin składania ofert: 2015-11-20 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii, parter, pokój nr 004 w terminie do dnia 20.11.2015 r., do godziny 11.00.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
mbielecki@gddkia.gov.pl drukuj