Liczba gości: 1590
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
telefon: 0-22 375 86 97, faks 0-22 375 86 21
Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE DLA GDDKIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet
w podziale na dwie części zamówienia:
Część I - świadczenie usługi dostępu do sieci Internet za pośrednictwem medium w postaci kabla światłowodowego wraz z ochroną przed atakami DDoS oraz świadczenie usługi utrzymania adresów publicznych GDDKiA w RIPE NCC na okres 36 miesięcy.
Część II - świadczenie usługi dostępu do sieci Internet za pośrednictwem medium w postaci radiolinii wraz z ochroną przed atakami DDoS

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z dwóch części zamówienia
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.14.2015.DII.32,33
Termin realizacji: Przedmiot zamówienia będzie realizowany:
dla Części I zamówienia - od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r.) przez okres 36 miesięcy,
dla Części II zamówienia - od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2016 r.) przez okres 36 miesięcy.
Wadium: Tak
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoby do kontaktu oraz nr faksu Zamawiającego:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Robert Zawadzki 22 375 87 38,
- w sprawach procedury: Agata Smerd tel.: 22 375 89 75, faks: 22 375 86 21.
Termin składania ofert: 2015-11-30 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53, w Kancelarii, parter, pokój nr 004 w terminie do dnia 24 listopada 2015 roku do godziny 11.00.
Informacja o zebraniu wykonawców: nd
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: do 30.11.2015 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 30.12.2015 r. 1) dla części 1 zamówienia: Wybrana została oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 170 478,00 PLN brutto. 2) dla części 2 zamówienia: Wybrana została oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: ATM S.A., ul. Grochowska 21A, 04-186 Warszawa z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 176 234,40 PLN brutto.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1) dla części 1 zamówienia:
Netia S.A.,
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa


2) dla części 2 zamówienia:
ATM S.A.,
ul. Grochowska 21A, 04-186 Warszawa
Data udzielenia zamówienia: 1) cz. 1 - 25.01.2016
2) cz. 2 - 05.02.2016
asmerd@gddkia.gov.pl drukuj