Liczba gości: 1260
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń budynków stanowiących siedzibę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zespołu ds. Historii Drogownictwa w Szczucinie
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń budynków stanowiących siedzibę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zespołu ds. Historii Drogownictwa w Szczucinie (33-230) przy ulicy 1-go Maja 39. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III (OPZ) SIWZ.
Zamawiający wymaga, stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, aby Wykonawca zatrudnił przy realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę niepełnosprawną zgodnie z definicją osoby niepełnosprawnej określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zawarto w Tomie II SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.
Zamawiający wymaga, aby co najmniej 20% wszystkich płynnych chemicznych środków czystości (liczonych według objętości) zużytych ogółem w trakcie realizacji niniejszego zamówienia: takich jak uniwersalne środki czyszczące, środki czyszczące do urządzeń sanitarnych oraz środki czyszczące do okien, stanowiły ekologiczne, biodegradowalne, przyjazne dla środowiska środki czystości (np. oznaczone znakiem Ecolabel).
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.13.2015.BGD.51
Termin realizacji: Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoby do kontaktu oraz nr faksu Zamawiającego:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Barbara Bator, te.: 014 643 63 81.
- w sprawach procedury: Anita Zakościelna, tel.: (022) 375 86 67, faks: (022) 375 86
Termin składania ofert: 2015-10-28 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii, parter, pokój nr 004 w terminie do dnia 28 października 2015 roku, do godziny 11.00.
Informacja o zebraniu wykonawców: Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji usługi. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Panią Barbarą Bator pod nr telefonu 014 643 63 81 w dni robocze w godz. 8.00-15.00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
azakoscielna@gddkia.gov.pl drukuj