Liczba gości: 3130
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług doradczych o charakterze ekonomiczno-finansowym dla Projektów Drogowych dla GDDKiA.
Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług doradczych o charakterze ekonomiczno-finansowym dla Projektów Drogowych dla GDDKiA, realizowanych w następujących korytarzach lub na następujących drogach lub odcinkach dróg:
1) przebiegającym przez Polskę korytarzu obecnej i planowanej autostrady A2,
2) pozostałych dróg krajowych wskazanych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy z Wykonawcą.
Numer przetargu: DPR.DPR-2413.12.2015.DPP.39
Termin realizacji: Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia, jeżeli moment ten nastąpi przed dniem 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem warunków opisanych w Tomie II (IPU) SIWZ.
Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 35.000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy).
Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy
BGK 82 1130 1017 0020 1172 7890 0002.
Szczegóły w Tomie I (IDW) SIWZ.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 60%; Jakość 40%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach przedmiotu zamówienia: Małgorzata Jechna - Chodań 22 375 86 93;
w sprawach procedury: Maciej Łaciński tel.: 22 375 86 67, faks: 22 375 86 21.
Termin składania ofert: 2015-11-25 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii, parter, pokój nr 004 w terminie do dnia 25 listopada 2015 roku, do godziny 11.00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj