Liczba gości: 8384
Data wszczęcia postępowania: 2015-11-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 91 W MIEJSCOWOŚCI PRUSZCZ GDAŃSKI W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 91 w m. Pruszcz Gdański zgodnie z Dokumentacją projektową pn: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim.
Numer przetargu: O.Gd.Z-15.2412.09.2015
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 30 września 2016 roku.
Wadium: 150 000 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 90 %
Okres gwarancji - 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Rajmund Kirszenstein – Kierownik Rejonu w Tczewie,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Anna Kaczmarek – Specjalista ds. utrzymania dróg w Rejonie w Tczewie
Termin składania ofert: 2015-11-26 09:00:00
Miejsce składania ofert: UWAGA!!!Zmiana terminu składania ofert:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
Rejon w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84, w pokoju nr 13 (sekretariat),
w terminie do dnia 26.11.2015 r. do godziny 9.00

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
Rejon w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84, w pokoju nr 13 (sekretariat),
w terminie do dnia 19.11.2015 r. do godziny 9.00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUROVIA POLSKA S.A.,
Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5,
55-040 Kobierzyce
Cena: Cena netto 4 376 426,01 zł
Podatek VAT 23% 1 006 577,98 zł
Cena brutto 5 383 003,99 zł
Data udzielenia zamówienia: 11.01.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 4 376 426,01 zł
Podatek VAT 23% 1 006 577,98 zł
Cena brutto 5 383 003,99 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 6 487 752,48 zł
Podatek VAT 23% 1 492 183,07 zł
Cena brutto 7 979 935,55 zł
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj