Liczba gości: 2575
Data wszczęcia postępowania: 2015-11-16
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku;
Rejon w Gdańsku;
ul. Budowlanych 70;
Tel. 58 342-68-10; fax 58 342-68-13;
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) do obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do 31 maja 2016 r. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi:
a) Energia elektryczna w taryfie B11 – 34 740 kWh;
b) Energia elektryczna w taryfie B23 – 78 671 kWh;
c) Energia elektryczna w taryfie C11o – 32 635 kWh;
d) Energia elektryczna w taryfie C11 – 18 099 kWh;
e) Energia elektryczna w taryfie C12b - 670 636 kWh;
f) Energia elektryczna w taryfie C12w – 223 299 kWh;
g) Energia elektryczna w taryfie C22b – 233 159 kWh.
Wykaz punktów poboru energii elektrycznej zawierają Załączniki nr 1A÷1D do SIWZ.
Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które musi ponieść Wykonawca, w tym w szczególności koszty związane z:
- rozliczeniem energii elektrycznej;
- podatkami w tym VAT i akcyzą;
- złożeniem OSD, w imieniu własnym i Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu umowy na dostawę energii elektrycznej;
- kosztami związanymi z reprezentowaniem – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
Zamawiającego przed OSD w procesie zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucyjnych;
- kosztami wystawienia i dostarczenia faktur VAT;
- kosztami zmiany grupy taryfowej dla każdego punktu poboru;
- kosztami dokonania bilansowania handlowego;
- kosztami zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru energii poprzez minimum jednokrotnego (w ciągu trwania umowy) przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego (zbiorczego – z podziałem na przyjęte części Zamówienia) wykazu zużycia dostarczonej energii elektrycznej wraz z przedstawieniem danych pozyskanych od OSD dla każdego punktu poboru z osobna w terminach:
a) pięciu miesięcy od okresu obowiązywania umowy – zakończenie realizacji dostaw energii elektrycznej;
- kosztami informowania Zamawiającego telefonicznie, drogą elektroniczną lub faksem o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość i sposób wykonywania przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych, mających istotne znaczenie dla realizacji przedmiotu umowy, w tym o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za sprzedaną energię;
- kosztami rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego.
Ilość punktów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną wynosi:
44 punktów.
Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wyniesie: 1 291 239 kWh.
Wszystkie układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do procedury TPA, zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
Numer przetargu: Numer sprawy: O.Gd.Z-12.2414.3.2015
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.05.2016 r. z zastrzeżeniem pkt 2. i 3.
2. Rozpoczęcie przez Wykonawcę dostaw energii elektrycznej stanowiącej przedmiot zamówienia nie może nastąpić wcześniej, niż po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych.
3. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej dla każdego punktu z osobna objętego przedmiotem zamówienia/umowy jest konieczność wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych/umów na dostawę energii elektrycznej wraz z umową o świadczenie usług dystrybucyjnych przez gminę, przypadająca na dzień 31 grudnia 2015 roku.
Wadium: 1. Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7 000 zł (słownie złotych siedem tysięcy).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwę zamówienia.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń Beneficjentem jest:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 11.2.1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 ÷ 4 ustawy Pzp.
7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Dawid Szczepański – Zastępca Kierownika w Rejonie w Gdańsku;
b)w sprawach procedury przetargowej - Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD
i ochrony pasa drogowego.
Termin składania ofert: 2015-11-24 13:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sekretariat.
24/11/2015 do godz. 13.00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
Cena: cena umowna netto: 245 335,41 zł
podatek VAT 23 %: 56 427,14 zł
cena umowna brutto: 301 762,55 zł
Data udzielenia zamówienia: 27/11/2015
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 245 335,41 zł
podatek VAT 23 %: 56 427,14 zł
cena umowna brutto: 301 762,55 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 245 335,41 zł
podatek VAT 23 %: 56 427,14 zł
cena umowna brutto: 301 762,55 zł
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj