Liczba gości: 6116
Data wszczęcia postępowania: 2015-11-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Człuchowie;
Adres: ul. Wojska Polskiego 1A, 77-300 Człuchów;
Tel. 59 83 45 260; fax 59 83 42 494;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00.
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!!Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!!
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 22 NA ODCINKU JAROMIERZ – NIEŻYWIĘĆ W RAMACH PBDK – PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
- Budowę ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Jaromierz;
- Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 22 na wysokości stacji „Canpol”;
- Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Rychnowy – Nieżywięć od km 238+980,30 do km 242+129 (wg projektu od km 0+000 do km 3+159,80).
Numer przetargu: O.Gd.Z-11.2411.06.2015
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie - do dnia 30 września 2016 r.
Wadium: TAK
65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 90%
Okres gwarancji - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1A, 77-300 Człuchów.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) W sprawach technicznych i/lub merytorycznych – inż. Zenon Ciszewski – Kierownik Rejonu w Człuchowie
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Elwira Deruba – St. Specjalista ds. Utrzymania Mostów w Rejonie w Człuchowie.
Termin składania ofert: 2015-12-11 12:00:00
Miejsce składania ofert: UWAGA!!!Zmiana terminu składania ofert!!!
GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1A, 77-300 Człuchów,
w sekretariacie,
w terminie do dnia 11.12.2015 r. do godziny 12.00

GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1A, 77-300 Człuchów,
w sekretariacie,
w terminie do dnia 09.12.2015 r. do godziny 12.00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKANSKA S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
Cena: 2 258 673,75 zł
Data udzielenia zamówienia: 07.03.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: 2 258 673,75 zł
Oferta z najwyższa ceną: 2 849 212,89 zł
rejon_czluchow@gddkia.gov.pl drukuj