Liczba gości: 3020
Data wszczęcia postępowania: 2015-11-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
telefon: 0-22 375 87 28, faks 0-22 375 86 21
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!
Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu z lat 2015 - 2016
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu z lat 2015-2016” polegająca m.in. na:
- archiwizacji danych z pomiarów ruchu prowadzonych przez stacje ciągłych pomiarów ruchu w latach 2015 – 2016 i inne liczniki ruchu drogowego wskazane przez Zamawiającego. Urządzenia zainstalowane na stacjach SCPR to liczniki: Golden-River Marksman 660 i 680 (oznaczane dalej jako GR); PAT AVC100; oraz Verum RPP-2, RPP-3 i RPP-5. Inne liczniki, które stanowią źródło danych do tej pracy to urządzenia firmy Sick zainstalowane na bramownicach typu PEF (Permanent Enforcement Facility) systemu ETC viaTOLL;
- zakodowaniu wyników z ręcznych pomiarów struktury rodzajowej ruchu drogowego prowadzonych przez Oddziały GDDKiA w roku 2016;
- przygotowaniu, przetworzeniu, analizie i prezentacji wyników pomiarów ruchu z lat 2015 - 2016 przy wykorzystaniu danych pochodzących ze stacji SCPR i innych liczników ruchu drogowego wskazanych przez Zamawiającego;
- przekazywaniu Zamawiającemu wyników analiz i przetworzenia danych z SCPR w roku 2015 – na potrzeby Generalnego Pomiaru Ruchu 2015;
- stworzeniu analiz dotyczących ruchu w godzinach szczytowych oraz w dni charakterystyczne (o reprezentatywnych rozkładach ruchu).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III (OPZ) SIWZ.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.7.2015.DPI.36
Termin realizacji: Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia
16 czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące terminu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w Tomie II (IPU) SIWZ.
Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy PLN).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena oferty (C) 55% = 55 pkt
Metodyka (M) 45% = 45 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE do upływu terminu składania ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoby do kontaktu oraz nr faksu Zamawiającego:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Jakub Maśkiewicz, tel.: 054 231 41 15, wew. 39
- w sprawach procedury przetargowej: Maciej Łaciński, tel.: 022 375 86 67,
- faks: 022 375 86 21.
Termin składania ofert: 2016-01-25 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii, pokój nr 004, w terminie do dnia 25-01-2016 roku, do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Termin składania ofert: 25.01.2016. Godziny bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj