Liczba gości: 2994
Data wszczęcia postępowania: 2015-12-03
Zamawiający: Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Tczewie;
Adres: 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84;
Tel. 58 777 04 50; fax 58 777 04 52;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00.
Przedmiot zamówienia: „PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 91 W MIEJSCOWOŚCI PRUSZCZ GDAŃSKI W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową - robót budowlanych branży drogowej, branży mostowej, branży elektrycznej (oświetlenie drogowe, sygnalizacja świetlna), branży teletechnicznej, branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, sieć wodociągowa); nadzór geodezyjny; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrolę jakości materiałów; kontrolę obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresów robót oraz nadzór w okresie gwarancji.
Numer przetargu: O.Gd.Z-15.2413.16.2015
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 47 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych, w tym:
a) 10 miesięcy na nadzór inwestorski oraz do 30 dni na końcowe rozliczenie budowy
oraz
b) 36 miesięcy na nadzór inwestorski w okresie gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego robót zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych.
Termin realizacji może ulec zmianie stosownie do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji.
Okres pełnienia usługi nadzoru w okresie gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
Najkrótszy możliwy okres sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji to 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych.
Najdłuższy możliwy okres sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji to 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych.
2. Okres realizacji zamówienia zależy od okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena: 90%
Jakość: 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Rajmund Kirszenstein – Kierownik Rejonu w Tczewie,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Anna Kaczmarek – Specjalista ds. utrzymania dróg w Rejonie w Tczewie.
Termin składania ofert: 2015-12-11 09:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Prowadzącego postępowanie na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
Rejon w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Armii krajowej 84,
w pokoju nr 13 (sekretariat),
w terminie do dnia 11.12.2015 r. do godziny 9:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MAURYCJUSZ NIKLAS
ul. Świętojańska 65/8
80-840 Gdańsk
Cena: Cena netto 137 000,00 zł
Podatek VAT 23% 31 510,00 zł
Cena brutto 168 510,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 08.01.2016r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 137 000,00 zł
Podatek VAT 23% 31 510,00 zł
Cena brutto 168 510,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 369 700,00 zł
Podatek VAT 23% 85 031,00 zł
Cena brutto 454 731,00 zł
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj