Liczba gości: 1896
Data wszczęcia postępowania: 2016-01-07
Zamawiający: Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku;
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70;
Tel. 58 342-68-11; fax 58 342-68-13;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00.
Przedmiot zamówienia: KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S6 I S7 ORAZ SEPARATORÓW ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA O/GDAŃSK REJON W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przeglądy, konserwacje oraz doraźne naprawy kanalizacji deszczowej w zakresie niżej wymienionych urządzeń:
- osadniki betonowe bez separatora 71 szt.;
- kolektory deszczowe 47 km;
- przykanaliki 1 471 szt.;
- zbiorniki retencyjne 22 szt.;
- separatory 53 szt.
Numer przetargu: O.Gd.Z-12.2413.1.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.02.2016 r. lub od daty podpisania umowy (jeżeli data ta będzie późniejsza) do dnia 31.12.2017 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych dziesięć tysięcy).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwę zamówienia.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń Beneficjentem jest:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 11.2.1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 ÷ 4 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1). Cena o wadze 90 %
2). Czas reakcji o wadze 10 %
Razem 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – mgr inż. Karolina Komosińska – Terenowy Inspektor Drogowy.
w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD
i ochrony pasa drogowego.
Termin składania ofert: 2016-01-15 13:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk,
w sekretariacie,
w terminie do dnia 15.01.2016 r. do godziny 13:30.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT
ul. Starochwaszczyńska 64
81-571 Gdynia
Cena: cena netto 440 153,00 zł
podatek VAT 8% 35 212,24 zł
cena umowna brutto 475 365,24 zł
Data udzielenia zamówienia: 28/01/2016
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: cena netto 440 153,00 zł
podatek VAT 8% 35 212,24 zł
cena umowna brutto 475 365,24 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena netto 707 686,00 zł
podatek VAT 8% 56 614,88 zł
cena umowna brutto 764 300,88zł
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj