Liczba gości: 1303
Data wszczęcia postępowania: 2016-01-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 511-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: „ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH W ZWIĄZKU BUDOWĄ OBWODNICY M. KOŚCIERZYNA W CIĄGU DK NR 20 STARGARD SZCZECIŃSKI – GDYNIA
WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ;
– archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska Kościerzyna nr 18
wraz z opracowaniem wyników badań.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku archeologicznym kolidującym z planowaną do budowy obwodnicą m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia w km 1+550 do km 1+700 wraz z opracowaniem wyników badań.
Celem zamówienia jest przygotowanie terenu pod planowaną inwestycję drogową poprzez wykonanie prac ziemnych i geodezyjnych, eksplorację zabytków archeologicznych, wykonanie dokumentacji, zabezpieczenie, konserwację i przekazanie zabytków ruchomych do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej.
Numer przetargu: O.Gd.I-2.2413.2.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 16 miesięcy, licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty protokolarnego przekazania terenu danego stanowiska, z wyłączeniem okresu zimowego. Przekazanie wykonawcy terenu danego stanowiska nastąpi nie później, niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Dla wykonania zamówienia strony uzgadniają terminy pośrednie:
1) badania terenowe wraz ze sprawozdaniem z badań Wykonawca wykona i przekaże w terminie 4 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty protokolarnego przekazania terenu danego stanowiska, z wyłączeniem okresu zimowego;
2) opracowanie wyników Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w terminie 12 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty zakończenia badań terenowych.
Wadium: NIE
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Archeo-Pomorze Agata Janczyńska
ul. Ornitologów 9
80-680 Gdańsk
Cena: cena brutto: 10 034,93 złotych
Data udzielenia zamówienia: 15.01.2016 r.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj