Liczba gości: 1490
Data wszczęcia postępowania: 2016-01-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: Utrzymanie czystości na terenie oraz w budynkach stanowiących siedzibę Zespołu Obsługi Szkoleń i Konferencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Józefowie
Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III (OPZ) SIWZ
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.16.2015.BOA.52
Termin realizacji: Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 24 lutego 2016 r.
Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8.000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium „Ceny”
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoby do kontaktu oraz nr faksu Zamawiającego:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Zenon Grabarczyk, tel.: 022 375-89-33.
- w sprawach procedury: Anita Zakościelna, tel.: 022 375 86 67, faks: 022 375 86 21.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji usługi. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Panią Elżbietą Hadaś pod nr telefonu 22 789-37-10 w dni robocze w godz. 8.00-15.00.
Termin składania ofert: 2016-01-29 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53, w Kancelarii, parter, pokój nr 004 w terminie do dnia 29 stycznia 2016 roku, do godziny 11.00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
azakoscielna@gddkia.gov.pl drukuj