Liczba gości: 1528
Data wszczęcia postępowania: 2016-02-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00-874 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń systemu bezpieczeństwa sieciowego typu firewall oraz ochrony przed atakami DDoS wraz z instalacją, konfiguracją, świadczeniem serwisu gwarancyjnego, przeszkoleniem pracowników zamawiającego z dostarczonego rozwiązania - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń systemu bezpieczeństwa sieciowego typu firewall oraz ochrony przed atakami DDoS wraz z instalacją, konfiguracją, świadczeniem serwisu gwarancyjnego, przeszkoleniem pracowników zamawiającego z dostarczonego rozwiązania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III SIWZ - OPZ.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2414.1.2016.DII
Wadium: TAK. Wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i SIWZ (IDW)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ będzie dostępna od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DZUUE
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach przedmiotu zamówienia - Robert Zawadzki (22) 375 87 38;
w sprawach procedury - Anita Zakościelna (22) 375 86 67

UWAGA:
W Tomie I SIWZ (IDW) pkt 11.3 błędnie podano adres e-mail do korespondencji. Wszelkie wnioski proszę kierować na adres e-mail: azakoscielna@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2016-03-22 11:00:00
Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53, w Kancelarii, parter, pokój nr 004
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
azakoscielna@gddkia.gov.pl drukuj