Liczba gości: 3501
Data wszczęcia postępowania: 2016-02-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00-874 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów
Opis przedmiotu zamówienia: Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.1.2016.DŚR
Termin realizacji: 245 dni od dnia udzielenia zamówienia
Wadium: Tak. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 90%; Termin wykonania Etapu I - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ będzie dostępna od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DZUUE
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach przedmiotu zamówienia: Stanisław Murakowski 22 375 86 55;
w sprawach procedury: Anita Zakościelna tel.: 22 375 86 67
Termin składania ofert: 2016-03-30 11:00:00
Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53, w Kancelarii, parter, pokój nr 004
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
azakościelna@gddkia.gov.pl drukuj