Liczba gości: 2998
Data wszczęcia postępowania: 2016-02-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby GDDKiA Oddział w Gdańsku z podziałem na 3 części zamówienia”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby GDDKiA Oddział w Gdańsku w podziale na 3 części zamówienia:
1) Część nr 1 - Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych objętych inwestycją pn. „Budowa Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia” położonych w gminie miejskiej Kościerzyna.
2) Część nr 2 - Wykonanie wycen:
a) nieruchomości gruntowych objętych inwestycją pn. „Budowa Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia” położonych w gminie Kościerzyna;
b) nieruchomości gruntowych w celu nabycia na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
c) prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego Polskiemu Związkowi Działkowców stanowiącą podstawę ustalenia rekompensaty za niezapewnienie gruntu zastępczego na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego;
d) wartości nasadzeń, urządzeń oraz obiektów znajdujących się na działkach (ogródkach działkowych) będących w użytkowaniu działkowców.
3) Część nr 3 - Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Wykonawca może złożyć ofertę tylko na 1 część zamówienia.
Numer przetargu: O.Gd.I-3.2413.1.2016
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 31.12.2019 r. z zachowaniem terminów pośrednich określonych w pkt. 2.
2. Zamawiający wymaga aby poszczególne zlecenia dla danej części zamówienia tj. opracowanie i dostarczenie dokumentacji zostały wykonane w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia otrzymania pisemnego zlecenia określającego przedmiot wyceny (wykazu działek). Minimalny termin na opracowanie i dostarczenie dokumentacji to 25 dni od dnia otrzymania pisemnego zlecenia określającego przedmiot wyceny (wykazu działek).
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych części zamówienia:
Część nr 1: 2 300 zł (słownie złotych: dwa tysiące trzysta),
Część nr 2: 2 300 zł (słownie złotych: dwa tysiące trzysta),
Część nr 3: 2 100 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 90%
Termin realizacji - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Maciej Należny – Naczelnik Wydziału Nieruchomości.
W sprawach procedury przetargowej - Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 2016-02-19 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
pokój nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1 - DOMINIUM Stanisław Jemielita
ul. Szkolna 10/3, 18-214 Klukowo

Część nr 2 - OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Część nr 3 - ETS Nieruchomości Ewa Teryfter-Szenrok
ul. Małgorzaty Samborówny 5d/6, 83-110 Tczew
Cena: Część nr 1 - 58 855,50 zł
Część nr 2 - 49 667,40 zł
Część nr 3 - 79 800,00 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1 - 23.03.2016 r.
Część nr 2 - 25.03.2016 r.
Część nr 3 - 23.03.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1 - 4
Część nr 2 - 5
Część nr 3 - 1
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1 - 58 855,50 zł
Część nr 2 - 49 667,40 zł
Część nr 3 - 79 800,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1 - 121 093,50 zł
Część nr 2 - 141 450,00 zł
Część nr 3 - 79 800,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl drukuj