Liczba gości: 5190
Data wszczęcia postępowania: 2016-02-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 511-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN:
WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH W ZWIĄZKU BUDOWĄ OBWODNICY M. KOŚCIERZYNA W CIĄGU DK NR 20 STARGARD SZCZECIŃSKI – GDYNIA WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska Kościerzyna nr 19 wraz z opracowaniem wyników badań.
Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku archeologicznym kolidującym z planowaną do budowy obwodnicą m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia w km 4+150 do km 4+350 wraz z opracowaniem wyników badań.

Celem zamówienia jest przygotowanie terenu pod planowaną inwestycję drogową poprzez wykonanie prac ziemnych i geodezyjnych, eksplorację zabytków archeologicznych, wykonanie dokumentacji, zabezpieczenie, konserwację i przekazanie zabytków ruchomych do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej.
Numer przetargu: O.Gd.I-2.2413.4.2016
Termin realizacji: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 15 miesięcy, licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty protokolarnego przekazania terenu danego stanowiska, z wyłączeniem okresu zimowego. Przekazanie wykonawcy terenu danego stanowiska nastąpi nie później, niż 2 miesiące od daty podpisania umowy. Dla wykonania zamówienia strony uzgadniają terminy pośrednie:
1) badania terenowe wraz ze sprawozdaniem z badań Wykonawca wykona i przekaże w terminie 3 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty protokolarnego przekazania terenu danego stanowiska, z wyłączeniem okresu zimowego;
2) opracowanie wyników Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w terminie 12 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty zakończenia badań terenowych.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wskazuje do kontaktowania się z Wykonawcą następującą osobę: Andrzej Gołębiewski – Specjalista ds. archeologii w Wydziale Ochrony Środowiska.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARCHEO-POMORZE Agata Janczyńska, ul. Ornitologów 9, 80-680 Gdańsk
Cena: cena umowna netto: 178 003,20 zł,
podatek VAT 23% : 40 940,74 zł,
cena umowna brutto: 218 943,94 zł.
Data udzielenia zamówienia: 11.03.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 178 003,20 zł,
podatek VAT 23% : 40 940,74 zł,
cena brutto: 218 943,94 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 178 003,20 zł,
podatek VAT 23% : 40 940,74 zł,
cena brutto: 218 943,94 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj