Liczba gości: 27454
Data wszczęcia postępowania: 2016-02-17
Zamawiający: GDDKiA
Przedmiot zamówienia: Budowa Krajowego Punktu Dostępowego do Informacji o Warunkach Ruchu
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.14.2015.DZR.48
Wadium: Tak zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i SIWZ
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 70%; Termin realizacji Etapu 2 Wdrożenie KPD - 30%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): załączniki
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia Krzysztof Modelewski tel: 22 375 87 69;
sprawy proceduralne Agata Smerd tel: 22 375 89 75
Termin składania ofert: 2016-06-03 11:00:00
Miejsce składania ofert: GDDKiA 00-874 Warszawa ul. Wronia 53
Informacja o zebraniu wykonawców: nie dotyczy
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W dniu 24.10.2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 15 Tomu I (IDW) SIWZ.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wybrana została oferta nr 14 złożona przez:

Konsorcjum firm:
Qumak S.A. (lider)
02-305 Warszawa
al. Jerozolimskie 134
Matic Sp. z o.o. (partner)
02-819 Warszawa
ul. Puławska 300A

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 2 063 940,00 zł brutto oraz terminem realizacji Etapu „Wdrożenie KPD” – 5 miesięcy.
Cena: 2 063 940,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 17.01.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 18
asmerd@gddkia.gov.pl drukuj