Liczba gości: 15326
Data wszczęcia postępowania: 2016-02-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20
NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego na rzece Studnica wraz z odcinkiem drogi krajowej nr 20 od skrzyżowania ul. Szewskiej z ul. Konstytucji 3 Maja (włącznie ze skrzyżowaniem) do istniejącego ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 20 i 21. Zadanie obejmuje: roboty budowlane branży mostowej, branży drogowej, branży sanitarnej, branży elektrycznej i teletechnicznej.
Numer przetargu: O.Gd.Z-4.2411.2.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 180 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 150 dni.
Wadium: TAK 150 000 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. CENA - 80%
2. TERMIN REALIZACJI - 12%
3. OKRES GWARANCJI - 8%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Jarosław Szewel – Starszy Specjalista w Wydziale Mostów,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Eliza Mróz – Ekspert w Wydziale Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 2016-03-09 11:00:00
Miejsce składania ofert: Uwaga zmiana!
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 09.03.2016 r. do godziny 11.00.
Poprzednio: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 07.03.2016 r. do godziny 11.00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
Cena: 3 967 182,66 zł
Data udzielenia zamówienia: 22.04.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 12
Oferta z najniższą ceną: 3 967 182,66 zł
Oferta z najwyższa ceną: 5 947 714,56 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl drukuj