Liczba gości: 2306
Data wszczęcia postępowania: 2016-03-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: ZAKOTWICZENIE DWÓCH WYPEŁNIONYCH PIASKIEM BAREK NA RZECE WIŚLE W RAMACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ PRZEPRAWY MOSTOWEJ W OKOLICACH KWIDZYNA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przyholowanie oraz zakotwiczenie w wyznaczonym miejscu na wodach rzeki Wisły dwóch barek, poprzedzone uzyskaniem decyzji RZGW Gdańsk na użyczenie gruntów pokrytych wodami (dla miejsca gdzie zostaną zakotwiczone barki). Barki należy wypełnić w odpowiedni sposób piaskiem, oraz pozostawić je na Rzece na okres lęgowy rybitw. W okresie postoju należy pełnić dozór, a następnie po zakończeniu realizacji zamówienia odholować barki z miejsca zakotwiczenia. Celem przeprowadzonych działań jest przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej w ramach zrealizowanej inwestycji polegającej na budowie mostu przez Wisłę w okolicach Kwidzyna, zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji.
Numer przetargu: O.Gd.I-2.2413.5.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2016 r., z zachowaniem terminów pośrednich dla poszczególnych czynności określonych poniżej.
- Uzyskanie zezwolenia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zakotwiczenie barek (decyzja na użyczenie gruntów pokrytych wodami) do dnia 14 kwietnia 2016 r.;
- Przyholowanie i zakotwiczenie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 września 2016 r. odpowiednio przygotowanych barek (zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) oraz ich odholowanie z miejsca postoju barek nie wcześniej niż 30 września 2016 r.
Wadium: TAK 2 500 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 90%
Czas reakcji 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr Marcin Ryś - Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Eliza Mróz – Ekspert w Wydziale Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 2016-03-11 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 11.03.2016 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego finansowanie
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl) drukuj