Liczba gości: 3708
Data wszczęcia postępowania: 2016-03-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „WYKONANIE ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DD11A W CELU ZAPEWNIENIA POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH W OBSZARZE OBJĘTYM BUDOWĄ OBWODNICY KOŚCIERZYNY”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odcinka drogi dojazdowej DD11A, który umożliwi połączenie ul. Wita Stwosza z ul. Osiedle za Lasem oraz terenami przeznaczonymi pod inwestycje.
Numer przetargu: O.Gd.I-4.2411.1.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 30.11.2016 r.
Wadium: 25 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 90%
Okres gwarancji - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych – mgr inż. Sławomir Rytlewski – Kierownik Projektu,
W sprawach procedury przetargowej - mgr Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 2016-03-24 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Cena: 1 595 377,49 zł
Data udzielenia zamówienia: 05.05.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 1 595 377,49 zł
Oferta z najwyższa ceną: 2 699 051,46 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl drukuj