Liczba gości: 1388
Data wszczęcia postępowania: 2016-03-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Nowej Soli,
ul. Wojska Polskiego 100
67-100 Nowa Sól
telefon: (68) 387-24-66; fax: (68) 387-45-71
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż urządzenia wielofunkcyjnego Samsung SCX 4251F: faks, skaner, drukarka laserowa
Opis przedmiotu zamówienia: Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX 4251F: faks, skaner, drukarka laserowa. Zgodnie z ekspertyzą techniczną nr 95/09/2015 z dnia 30.09.2015r. urządzenie zakwalifikowano jako urządzenie sprawne, nadające się do dalszej eksploatacji, a jego stopień zużycia został oceniony na 20%.
Numer przetargu: O.ZG.Z-12.2.2105.3.2016
Termin realizacji: Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od dnia otrzymania f-ry VAT.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): -
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - Przemysław Siborowski – tel. 68 387-24-66 wew. 736 - sprawy merytoryczne,
- Dariusz Mikołajczak, tel. 68 387-24-66 wew. 735 - sprawy techniczne
Termin składania ofert: 2016-04-12 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego, pokój nr 5
w terminie do 12.04.2016r., do godz. 9.30
Oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz „Oferta”,
- wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1 do oferty),
- wypełniony formularz „oświadczenia” (załącznik nr 2 do oferty)
Informacja o zebraniu wykonawców: nie przewiduje się
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: braku ofert
Modyfikacja treści SIWZ: -
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: brak ofert
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: brak ofert
  Cena: -
  Data udzielenia zamówienia: -
  Liczba otrzymanych ofert: 0
  Oferta z najniższą ceną: -
  Oferta z najwyższa ceną: -
  www.gddkia.gov.pl drukuj