Liczba gości: 2658
Data wszczęcia postępowania: 2016-03-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: ZAKOTWICZENIE DWÓCH WYPEŁNIONYCH PIASKIEM BAREK NA RZECE WIŚLE W RAMACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ PRZEPRAWY MOSTOWEJ W OKOLICACH KWIDZYNA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przyholowanie oraz zakotwiczenie w wyznaczonym miejscu na wodach rzeki Wisły dwóch barek, poprzedzone uzyskaniem decyzji RZGW Gdańsk na użyczenie gruntów pokrytych wodami (dla miejsca gdzie zostaną zakotwiczone barki). Barki należy wypełnić w odpowiedni sposób piaskiem, oraz pozostawić je na Rzece na okres lęgowy rybitw. W okresie postoju należy pełnić dozór, a następnie po zakończeniu realizacji zamówienia odholować barki z miejsca zakotwiczenia. Celem przeprowadzonych działań jest przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej w ramach zrealizowanej inwestycji polegającej na budowie mostu przez Wisłę w okolicach Kwidzyna, zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji.
Numer przetargu: O.Gd.I-2.2413.8.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2016 r., z zachowaniem terminów pośrednich dla poszczególnych czynności określonych poniżej:
- Uzyskanie zezwolenia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zakotwiczenie barek (decyzja na użyczenie gruntów pokrytych wodami) do dnia 14 kwietnia 2016 r.;
- Przyholowanie i zakotwiczenie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 września 2016 r. odpowiednio przygotowanych barek (zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) oraz ich odholowanie z miejsca postoju barek nie wcześniej niż 30 września 2016 r.
Wadium: TAK 2 500 zł (słownie złotych dwa tysiące pięćset).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 90%
Czas reakcji - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr Marcin Ryś - Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Eliza Mróz – Ekspert w Wydziale Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 2016-03-21 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 21.03.2016 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD WYDOBYCIA KRUSZYWA „WIR-BUD” Witold Łożewski, ul. Zakładowa 5, 85-790 Bydgoszcz
Cena: Cena netto: 120 960,00 zł
Podatek VAT 23%: 27 820,80 zł
Cena brutto: 148 780,80 zł
Data udzielenia zamówienia: 11.04.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 120 960,00 zł
Podatek VAT 23%: 27 820,80 zł
Cena brutto: 148 780,80 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 349 000,00 zł
Podatek VAT 23%: 80 270,00 zł
Cena brutto: 429 270,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl drukuj