Liczba gości: 7349
Data wszczęcia postępowania: 2016-03-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Uwaga! zmiana terminu: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH ORAZ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) do obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku w okresie od dnia 01 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi:
a) Energia elektryczna w taryfie B11 – około 83 376 kWh;
b) Energia elektryczna w taryfie B21 – około 54 190 kWh;
c) Energia elektryczna w taryfie B22 – około 281 861 kWh;
d) Energia elektryczna w taryfie B23 – około 388 342 kWh;
e) Energia elektryczna w taryfie C11o – około 75 445 kWh;
f) Energia elektryczna w taryfie C11 – około 1 174 259 kWh;
g) Energia elektryczna w taryfie C12a – około 75 104 kWh;
h) Energia elektryczna w taryfie C12b – około 1 808 957 kWh;
i) Energia elektryczna w taryfie C12w – około 513 857 kWh;
j) Energia elektryczna w taryfie C22b – około 1 236 855 kWh;
k) Energia elektryczna w taryfie R – około 11 130 kWh.
Wykaz aktualnych umów o świadczenie usług dystrybucji wraz z zestawieniem punktów poboru energii elektrycznej punktów poboru energii elektrycznej zawierają Załączniki nr 1A÷1F do SIWZ.
Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które musi ponieść Wykonawca, w tym w szczególności koszty związane z:
- rozliczeniem energii elektrycznej;
- podatkami w tym VAT i akcyzą;
- złożeniem OSD, w imieniu własnym i Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu umowy na dostawę energii elektrycznej;
-złożeniem w imieniu Zamawiającego - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wniosków o wypowiedzenie umów kompleksowych dotychczasowym OSD i sprzedawcom (w przypadku ich obowiązywania);
- kosztami związanymi z reprezentowaniem – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
Zamawiającego przed OSD w procesie zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucyjnych;
- kosztami wystawienia i dostarczenia faktur VAT;
- kosztami zmiany grupy taryfowej dla każdego punktu poboru;
- kosztami dokonania bilansowania handlowego;
-kosztami zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru energii poprzez minimum jednokrotne (w ciągu trwania umowy) przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego wykazu zużycia dostarczonej energii elektrycznej wraz z przedstawieniem danych pozyskanych od OSD dla każdego punktu poboru z osobna (zgodnie z Załącznikiem nr 2) w terminie dwunastu miesięcy od początku okresu obowiązywania umowy – zakończenie realizacji dostaw energii elektrycznej;
- kosztami informowania Zamawiającego telefonicznie, drogą elektroniczną lub faksem o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość i sposób wykonywania przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych, mających istotne znaczenie dla realizacji przedmiotu umowy, w tym o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za sprzedaną energię;
- kosztami rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego.
Ilość punktów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną wynosi:
219 punktów.
Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej wynosi: 2232,45 kW.
Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wyniesie:
5 703 376 kWh.
Wszystkie układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do procedury TPA, zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
Numer przetargu: O.Gd.Z-12.2414.1.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.06.2016 r. do dnia 31.05.2017 r. z zastrzeżeniem pkt poniżej:
- Rozpoczęcie przez Wykonawcę dostaw energii elektrycznej stanowiącej przedmiot zamówienia nie może nastąpić wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych. W przypadku umów, których okres obowiązywania kończy się w trakcie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, rozliczanie wg nowych stawek, uzyskanych w wyniku przedmiotowego postępowania, nastąpi od momentu wygaśnięcia obowiązujących Zamawiającego umów kompleksowych oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych i obowiązujących do dnia 31 maja 2017 r.
Wadium: TAK 22 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – inż. Zbigniew Wrzesiński – Kierownik Rejonu w Gdańsku;
b) w sprawach procedury przetargowej mgr Eliza Mróz – Ekspert w Wydziale Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 2016-04-26 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 25.04.2016 r. do godziny 11:00. Zmiana: w terminie do dnia 26.04.2016 r.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Energa Obrót SA.,
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
Cena: cena umowna netto: 1 168 621,74 zł
podatek VAT 23 %: 268 783,00 zł
cena umowna brutto 1 437 404,74 zł
Data udzielenia zamówienia: 09/05/2016
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 1 168 621,74 zł
podatek VAT 23 %: 268 783,00 zł
cena umowna brutto 1 437 404,74 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 1 197 801,73 zł
podatek VAT 23 %: 275 494,40 zł
cena umowna brutto 1 473 296,13 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamówienia.gdansk@gddkia.gov.pl) drukuj